«درباره عدالت جنسیتی نگاهی به فمینیسم و حکمت متعالیه»منتشر می‌شود

به گزارش

مجله معرفی کتاب

به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، صالحی امیری، مدیر گروه برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: «عدالت جنسیتی» از موضوعات مهمی است که مکاتب و نحله های مختلف بر حسب مبانی نظری و ایدئولوژی‌های خود به شرح و تفسیر آن پرداخته اند. فمینیسم یکی از همین مکاتب است که همیشه مطالبه «عدالت جنسیتی» را در صدر مطالبات خود قرار داده است. در این میان حکمت متعالیه به عنوان یک مکتب فلسفی فاخر می‌تواند در نقد مبانی نظری عدالت جنسیتی نزد فمینیسم آورده‌های ممتاز و متمایزی داشته باشد.

وی در ارتباط با این کتاب اظهار کرد: گرایش‌های مختلف فمینیستی در سه حوزه معرفت‌شناسی، خداشناسی و انسان‌شناسی، وامدار مکاتب فکری مختلف، از ماتریالیسم تا الهیات مسیحی و … هستند و با تکیه‌بر آن‌ها، دغدغه تحقق عدالت جنسیتی دارند. حکمت متعالیه نیز در هر سه حوزه مبانی خود را دارد که می‌توان از آن‌ها برای دستیابی به مبانی نظری عدالت جنسیتی بهره برد. این کتاب می‌کوشد تا مبانی این نظام حکمی را در سه حوزه مذکور استخراج کرده و از این طریق مبانی نظری عدالت جنسیتی به قرائت حکمت متعالیه را صورت‌بندی کند.

صالحی امیری در ادامه سخنانش تصریح کرد: این جستار به دنبال دستیابی به معنای صحیح عدالت جنسیتی، تبیین و نقد و بررسی مبانی نظری عدالت جنسیتی فمینیستی در سه حوزه معرفت‌شناسی، خداشناسی و انسان‌شناسی، مقایسه تطبیقی این مبانی با مبانی حکمت متعالیه و در نهایت دست‌یابی به مبانی نظری عدالت جنسیتی بر پایه حکمت متعالیه است.

وی افزود: روش این کتاب در ضمن مراجعه به منابع کتابخانه‌ای و الکترونیک، در بخش تبیین آرا فمینیستی و آرا حکمت متعالیه، توصیفی تحلیلی است. مبانی نظری فمینیستی و حکمت متعالیه در سه حوزه مذکور، طبقه‌بندی، توصیف و تحلیل می‌گردند و نحوه ارتباط آن‌ها با نتایج توصیفی و هنجاری در حوزه مطالعاتی عدالت جنسیتی تشریح می‌شود.

مدیر گروه برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: در بخش مقایسه تطبیقی آرا فمینیستی با مبانی حکمت متعالیه نیز روش کتاب تحلیلی انتقادی است. با مقایسه تطبیقی میان این دو نظام نظری و نقد و بررسی آن‌ها، تلاش می‌شود تا نقاط ضعف و قوت آرا فمینیستی با تکیه‌بر مبانی حکمت متعالیه استخراج گردد و ضمن دستیابی به کامل‌ترین مفهوم برای عدالت جنسیتی، درنهایت بنیادی‌ترین مبانی نظری در سه حوزه مذکور بر پایه حکمت متعالیه تحلیل و تبیین گردد.

نوشته های مشابه

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *